Sunday, February 15, 2009

Am I being too critical?

Nope!

As leaders, much is expected from us. Consider this:

"...Every one
to whom much is given,
of him will much be required;
and
of him to whom men commit much
they will demand the more."
Luke 12:48

There is no room for mediocrity, disunity and pride in our community. If you can't work together, well, let those who can - serve the community.

1 comment:

Anonymous said...

Sino po ang inyong pinapatungkulan? Sino po ba sila? Sila po ay ay mga kawani ng PNB?

Na ang ibig kong ipakiwari ang iyong pianrurunggitan ay ang mga Patay Na Baraha. Sana naman kung ang iyong mga tinutukoy ay dos na malunggay, nawa ay magsilabasan na sila dahil mukhang ang kailangan mo para masiyahan ay yaong mga dos na diamond.

Tama ba ang aking pakiwari?